ரா.கிருஷ்ணசாமி அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளி

R.Krishnasamy Govt Hr Sec School


1953>1957 மாவட்ட கழக உயர்நிலைப்பள்ளி (BHS) 1957>1979 அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி 1979> அரசு மேல் நிலைப்பள்ளி RKGHSS
Wikimapia